Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά γίνονται συχνά τεμπέλικα;

Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά γίνονται συχνά τεμπέλικα;

Tο εκθρονισμένο πρωτότοκο παιδί.Κείμενο του Άλφρεντ Άντλερ. 
«Έχω δυο άγόρια ήλικίας 7 καί 9 χρόνων. Δέν μπορώ άκόμα νά κρίνω την έργασία τού μικρότερου παιδιού, έπειδή βρίσκεται στήν πρώτη τάξη.»
Έδώ έχουμε δύο άγόρια, ενα μεγαλύτερο και ένα μικρότε­ρο. Ξέρουμε ότι κάθε παιδί σέ μιά οικογένεια μεγαλώνει κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες. Δέν πρέπει νά υποθέτου­με ότι μεγαλώνουν σέ ταυτόσημες συνθήκες. Στήν περίπτω­ση αύτή το μεγαλύτερο άγόρι ήταν μοναχοπαίδι έπΐ δύο χρόνια. Έτσι, πιθανότατα, ήταν το κέντρο τής προσοχής καί το παραχάιδεψαν. 'Ολόκληρο το νοικοκυριό ήταν στίς διαταγές του. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα δεύτερο παιδί, καί ή κατάσταση μεταβάλλεται ολοκληρωτικά. Το μεγαλύτερο άγόρι είχε έκπαιδευτε από  τήν πείρα νά γίνονται όλα όπως αύτός θέλει, σά βασιλιάς. Μετά, ξαφνικά, ή προσοχή τής μητέρας στρέφεται προς το δεύτερο παιδί. Ή μητέρα δέν έχει πιά τόσο πολύ χρόνο γιά το μεγαλύτερο παιδί, όσο πρίν. "Οσο δέν είναι εύκολο νά προετοιμάσουμε Ινα μεγαλύτερο παιδί γιά τδν έρχομδ τού δεύτερου, θά διαπιστώσουμε δτι πραγματικά το παιδί αύτό είναι άπροετοίμαστό. ’Αντιμετω­πίζει μιά δύσκολη δοκιμασία. Στίς περιπτώσεις αύτές, πολ­λά παιδιά ύποφέρουν άπδ ζήλεια κι άρχίζουν εναν πικρό αγώνα γιά νά κερδίσουν τήν προσοχή τών γονιών τους καί νά ξαναβρεθούν στήν προηγούμενη ευνοϊκότερη θέση τους. Το δεύτερο παιδί βρίσκεται σέ μιά έντελώς διαφορετική κα­τάσταση: Δέν είναι ποτέ μοναχοπαίδι. "Έχει κάποιον άλ­λο πού μπορεί ν’ άκολουθήσει, πού θέλει ν’ άκολουθήσει, καί μάλιστα νά τον ξεπεράσει. "Ενα παιδί κάποτε μου είπε: «Λυπούμαι πάρα πολύ γιατί ποτέ δε θά είμαι τόσο μεγάλος στά χρόνια όσο ο μεγαλύτερος άδελφός μου.»
Το μεγαλύτερο άγόρι έζησε μιά πραγματική τραγωδία όταν γεννήθηκε τό μικρότερο. “Οταν άκοΰμε ότι φοβάται συ­νεχώς μήπως τό δεύτερο παιδί τον φτάσει ή καί τόν ξεπεράσει, καί ότι 'εχει χάσει κάθε έλπίδα, καταλαβαίνουμε ότι ή στάση αυτή οφείλεται στόν αύτοματικό τρόπο σκέψης πού έχει άποκτήσει σχετικά μέ το ζήτημα αότό. Στήν ψυχή του είναι χαραγμένη ή σκέψη: «Ξαφνικά έρχεται κάποιος άλ­λος καί μου τά παίρνει όλα.»
Ή στάση μπορεί ν’ άλλάζει από παιδί σέ παιδί. Αυτό έξαρτιέται άπό τούς άκόλουθους παράγοντες: Πρώτο, μέχρι ποιό σημείο εχει άναπτυχθεΐ τό σχέδιο ζωής τοΰ παιδιού καί ή δυσκολία ή ή ευκολία γιά τή διόρθωση τού σχεδίου αυτού. Δεύτερο, ή συμπεριφορά τού μικρότερου παιδιού. Τρί­το, ή συμπεριφορά τών γονέων. Τελευταίο, ό βαθμός στόν όποιο οί γονείς προετοίμασαν τό μεγαλύτερο παιδί, καί ό βαθμός στόν όποιο άνέπτυξαν τό κοινωνικό του αίσθημα πρός τούς άλλους. Αυτοί είναι οί σημαντικοί παράγοντες τούς ό­ποιους πρέπει νά έξετάζουμε.
Τώρα θά δούμε πώς εξελίσσεται αυτό τό μεγαλύτερο παι­δί. «Κατά τή γνώμη μου, τό μεγαλύτερο παιδί είναι πολύ άργό στή μάθηση.»
Αυτή είναι ή διστακτική στάση. Μπορού­με νά συμπεράνουμε άπ’ αότό ότι τό μεγαλύτερο αγόρι πι­στεύει πώς δέν μπορεί πιά νά προοδέψει. Έχει χάσει τό θάρρος του. Ξέρει ότι δέν μπορεί νά κερδίσει στή χρήσιμη πλευρά τής ζωής. Ή προσπάθειά του γιά άναγνώριση θά έκδηλωθεΐ στήν άχρηστη πλευρά. Ή τεμπελιά σημαίνει: «Προκαλώ ένόχληση κι έπομένως θά τραβήξω τήν προσοχή τών άλλων.» Μέ πλάγιο τρόπο εχει πετύχει αυτό πού πάν­τα ήθελε: Νά τραβήξει περισσότερη προσοχή, νά κάνει τούς άλλους νά ξοδεύουν περισσότερο καιρό γι’ αυτόν. Ή τεμπε­λιά στή μάθηση σημαίνει άπόσταση άπό τή λύση τών δοσμέ­νων καθηκόντων. Είναι μιά στάση δισταγμού.  “Ο­ταν λάβουμε όπόψη μας τό αύτοματοποιημένο σχέδιο ζωής τών τεμπέλικων παιδιών, διαπιστώνουμε ότι ή συμπεριφο­ρά τους διαφέρει άπό τή συμπεριφορά ένός παιδιού πού έχει αύτοπεποίθηση. Πολύ συχνά τά παιδιά αυτά θά σάς πουν: «Δέ θεωρώ τόν έαυτό μου περισσότερο βλάκα άπό τούς άλ­λους, άλλα άπλώς δέν ένδιαφέρομαι». "Αν αύτό τό συγκε­κριμένο άγόρι έλπιζε ότι θά πετύχει, δέ θά ήταν τεμπέλικο. Ή τεμπελιά δείχνει χαμηλή έκτίμηση στόν έαυτό μας. Περιέχει έπίσης τήν προσπάθεια νά κερδίσει άναγνώριση. Τά τεμπέλικα παιδιά είναι συνήθως τό κέντρο τής προσοχής. "Εχουν έπιδοθεΐ σέ μιά φιλόδοξη προσπάθεια: Νά κάνουν τούς άλλους, γύρω τους, νά τούς προσέχουν περισσότερο. Δέ θά μας παραξένευε άν ένα τέτοιο άγόρι άπαντοΰσε, άν τό ρω­τούσαμε σχετικά μέ τήν τεμπελιά του: «Δέ βλέπετε; Είμαι ο πιό τεμπέλης τής τάξης, άλλά όλοι οί άλλοι γύρω μου μέ προσέχουν περισσότερο κι είναι πάντα πιό εύγενικοί μαζί μου. Τό διπλανό άγόρι εργάζεται περισσότερο, άλλά κανείς δέν τό προσέχει.» 
'Οταν κάνει καί τήν παραμικρή καλή εργασία άμέσως τό επαινούν. "Αν δέν αποδίδει, τού λένε: «"Αν δεν ήσουν τεμπέλης, θα μπορούσες νά ήσουν καλύτερος.» Είναι εκπληκτικό νά διαπιστώσει κανείς σέ πόσο μεγάλο βαθμό τό τεμπέλικο παιδί ικανοποιείται μέ τό αίσθημα ότι θά μπορού­σε νά είναι ο καλύτερος. Δέ θέλει ούτε κάν νά δοκιμάσει. Έδώ διαπιστώνουμε, άλλη μιά φορά, τήν προσπάθεια γιά άναγνώριση στήν άχρηστη πλευρά τής ζωής. Το αγόρι αύτό δέν καταλαβαίνει τί συμβαίνει μέσα του. Ενεργεί σύμφωνα μέ τό δικό του σχέδιο ζωής. Μοιάζει μέ κάποιον που είναι παγιδευμένος. Τό γεγονός δτι άφήνει τούς άλλους νά τόν συμβουλεύουν καί νά τόν παρατηρούν, δείχνει μόνο δτι πραγματικά θέλει νά είναι τό κέντρο τής προσο­χής. 'Ορισμένα παιδιά δέχονται καί τίς ξυλιές πρόθυμα, για­τί έτσι δοκιμάζουν τό θρίαμβο τού νά έχουν διεγείρει τον θυμό του πατέρα τους.http://www.boro.gr
διαβαστε περισσοτερα "Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά γίνονται συχνά τεμπέλικα; "
Blogger Tricks

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Mόλις χώρισες; 8 υπέροχοι λόγοι για να νιώθεις χαρούμενη


Mόλις χώρισες; 8 υπέροχοι λόγοι για να νιώθεις χαρούμενη

Mόλις χώρισες; 8 υπέροχοι λόγοι για να νιώθεις χαρούμενη

1. Το χειρότερο κομμάτι του χωρισμού πέρασε. Οι τσακωμοί, οι γκρίνιες οι υποχωρήσεις, τελείωσαν! Τα άνετα, φαρδιά T - Shirts το βράδυ στο κρεβάτι επέστρεψαν όπως και οι έξοδοι με τα κορίτσια!
2. Μπορείς να κάνεις πλέον όσα μισούσε το αγόρι σου. Έβαζες τη αγαπημένη σου μουσική δυνατά και εκείνος έδειχνε να δυσφορεί; Δεν άντεχε τη γεύση από το lip gloss σου τα βράδια που βγαίνατε μαζί; Δεν ήθελε να βλέπει το αγαπημένο σου σίριαλ; Όλα αυτά επιβάλλεται να τα κάνεις τώρα!
3. Τώρα θα εκτιμήσεις τον χρόνο που έχεις για σένα. Είτε θες να κάνεις γιόγκα, είτε μια μάσκα στο σπίτι, είτε να μιλήσεις με την ώρα στο τηλέφωνο, τώρα ΜΠΟΡΕΙΣ. Μπορείς να γίνεις και πάλι εγωίστρια.
4. Έχεις περισσότερο χρόνο για τους φίλους σου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν έχεις μια σοβαρή σχέση ο αγαπημένος σου κλέβει το 50% του ελεύθερου χρόνου σου. Σκέψου πόσες φίλες έχασες εξαιτίας κάποιου αγοριού που ήρθε στη ζωή σου.
5. Όταν τελειώνει μια σχέση, κάνεις απολογισμό. Βλέπεις τον εαυτό σου και τους άντρες από άλλη προοπτική και συνειδητοποιείς ότι άλλαξες ή τί πρέπει να αλλάξεις. Το γεγονός ότι πρέπει να απομακρυνθείς από κάποιον σημαίνει ότι κάποιος από τους δύο άλλαξε και ο άλλος δεν ακολούθησε. Αν άλλαξες εσύ σημαίνει ότι ωρίμασες και αυτό είναι πάντα θετικό.
6. Είσαι πλέον ελεύθερη να γνωρίσεις κάποιον που ταιριάζει περισσότερο με τη νέα προσωπικότητα που έχεις δημιουργήσει. Υπέροχα νέα!
7. Από τη διαδικασία του χωρισμού έμαθες πώς να λειτουργείς σε καταστάσεις στρες και λύπης. Το ότι έμαθες τι πρέπει να κάνεις για να επιβιώσεις μετά από έναν δύσκολο χωρισμό είναι μεγάλο μάθημα που θα σου φανεί χρήσιμο στο μέλλον σε κάθε επίπεδο της ζωής σου.
8. Μπορείς να κάνεις σεξ με εκείνο τον φίλο σου που πάντα θεωρούσες πολύ σέξι. Εδώ δεν χρειάζεται ανάλυση! Παρακαλούμε!Πηγή: http://www.queen.gr
διαβαστε περισσοτερα "Mόλις χώρισες; 8 υπέροχοι λόγοι για να νιώθεις χαρούμενη"

Αχλαδόμηλο: Ένα παράξενο φρούτο!

Αχλαδόμηλο: Ένα παράξενο φρούτο!

Μπορεί να μην έχει ακόμη κάποια επιστημονική ονομασία όμως ενθουσίασε με τη γεύση του τους πρώτους τυχερούς που δοκίμασαν το ολοκαίνουργιο φρούτο «papple», κάτι μεταξύ μήλου και αχλαδιού! «Στην ουσία πρόκειται για μια διασταύρωση μεταξύ των ασιατικών και ευρωπαϊκών αχλαδιών που κατέληξε σε έναν καρπό που έχει τη γεύση μήλου και την υφή αχλαδιού», λέει ο υπεύθυνος γεωπόνος των «Marks & Spencer» στη Βρετανία Shazad Rehman.
Το ολοκαίνουργιο φρούτο φέρει την ονομασία Τ109 και πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά της Βρεατανίας την επόμενη εβδομάδα. «Έχει υπέροχη δροσερή γεύση και αποτελεί την ιδανική εναλλακτική επιλογή αντί ενός μήλου», συμπληρώνει ο Shazad.
Το T109 καλλιεργείται στη Νέα Ζηλανδία με μεγάλη επιτυχία, ενώ αναμένεται να αυξηθεί η ζήτησή του στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2015. «Θέλουμε οι πελάτες μας να δοκιμάζουν νέες γεύσεις και καρπούς πέρα από τα συνηθισμένα. Για το λόγο αυτό νομίζω ότι το… αχλαδόμηλο θα κάνει θραύση!», επισημαίνει ο υπεύθυνος των Μ&S. Πηγή: perierga.gr
διαβαστε περισσοτερα "Αχλαδόμηλο: Ένα παράξενο φρούτο!"

Πόσο πρέπει να ασκούμαι όταν κάνω διατροφή;

Πόσο πρέπει να ασκούμαι όταν κάνω διατροφή;

Η άσκηση βοηθά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού και κατ επέκταση στην αύξηση των καύσεων, άρα και στην απώλεια του βάρους. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να αναρωτηθεί, είναι ο χαμηλότερος ρυθμός απώλειας βάρους ή το κόλλημα της ζυγαριάς για λίγο χρονικό διάστημα, είτε από κατακράτηση υγρών, ειδικά αν ο οργανισμός δεν είναι συνηθισμένος σε σωματική δραστηριότητα, ή από αύξηση της μυϊκής μάζας. Όσο και να κολλήσει η ζυγαριά ο ρυθμός απώλεια του λίπους όταν η διατροφή συνδυάζεται με φυσική δραστηριότητα είναι ο ίδιος ή και μεγαλύτερος σε σχέση με μια διατροφή που δεν συνδυάζεται με φυσική δραστηριότητα. Επομένως παρότι η ζυγαριά παραμένει στα ίδια κιλά ή διαφορά που θα παρατηρήσετε στο σώμα σας θα είναι θεαματική. Γι΄ αυτό αξιοποιήστε τον ελεύθερο σας χρόνο κάνοντας μια βόλτα στη φύση με τα πόδια ή με το ποδήλατο, ξεκινήστε κολύμπι που επίσης αποτελεί μία πολύ καλή αερόβια άσκηση και δεν επιβαρύνει προβλήματα αρθρώσεων και μέσης.Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια σημεία στο σώμα τους στα οποία αποθηκεύουν κατά βάση λίπος. Για να αρχίσει ο οργανισμός να κάνει καύσεις απαιτείται αερόβια άσκηση για μισή ώρα τουλάχιστον, γιατί από την μισή ώρα και έπειτα ο οργανισμός χρησιμοποιεί ως κύριο καύσιμο το λίπος. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες είναι η κυτταρίτιδα. Η κυτταρίτιδα έχει να κάνει με την εναπόθεση λίπους τοπικά και την κακή λειτουργία του κυκλοφορικού. Με την αερόβια άσκηση έχουμε καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή και μείωση λίπους. Εκτός από την άσκηση σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή.Οι ασκήσεις με βάρη επιταχύνουν το μεταβολισμό, τα άτομα με παραπάνω κιλά έχουν περισσότερο λίπος και λιγότερους μυς, γεγονός που επιβραδύνει τον μεταβολισμό τους. Η προπόνηση με τα βάρη θα βοηθήσουν στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού στην καύση του λίπους άρα και στην αύξηση της μυϊκής μάζας.http://www.boro.gr
διαβαστε περισσοτερα "Πόσο πρέπει να ασκούμαι όταν κάνω διατροφή;"

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Βασικές απορίες γονέων

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Βασικές απορίες γονέων

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε ακριβώς την ορολογία για τα μέρη τον σώματος που σχετίζονται με το σεξ; Μήπως οι λέξεις ''πέος'' και "αιδοίο" είναι πολύ επιστημονικές;
Τα παιδιά καταφέρνουν να επιβιώσουν στον κόσμο, ονομάζοντας τα πράγματα που υπάρχουν γύρω τους. Αυτό τους δίνει σιγουριά και αυξάνει την αυτοεκτίμησή τους. Αν συνεχώς χρησιμοποιούμε υποκατάστατες λέξεις ή υποκοριστι­κά στη γλώσσα των μικρών παιδιών, ή αν αποφεύγουμε να ονομάσουμε κάποια μέρη του σώματος, δεν αφήνουμε τα παι­διά μας να ωριμάσουν. Όπως συνέβη στην ιστορία στην αρ­χή του κεφαλαίου, τα παιδιά θα μάθουν πολλές διαφορετικές λέξεις, όμως χρειάζεται να είναι εξοικειωμένα και με τους ακριβείς όρους, όπως και με το λεξιλόγιο που η οικογένειά τους χρησιμοποιεί στις καθημερινές συζητήσεις, για τα θέμα­τα που σχετίζονται με το σεξ.
Για τους λόγους αυτούς, επίσης, είναι απαραίτητο τα παιδιά να ακούνε τις λέξεις “σεξουαλική επαφή” και “συνου­σία”, παράλληλα με οποιεσδήποτε άλλες λέξεις χρησιμοποιεί η οικογένεια στις καθημερινές συζητήσεις της για τη σεξουα­λική πράξη.
 Είμαι χωρισμένος και πατέρας  αγοριών. Πώς μπορώ να τους διδάξω θέματα που αφορούν τις γυναίκες;Αν δεν έχετε κάποια φίλη ή συγγενή που να μπορεί να βοηθήσει, προμηθευτείτε κάποια βιβλία, ή και κάποιες σχετι­κές βιντεοταινίες. Είναι, επίσης, σημαντικό να συζητήσετε μαζί τους σε τι διαφέρουν οι γυναίκες απ’ τους άντρες. Είναι πολύ χρήσιμο να το μάθουν.Αν πούμε στα παιδιά ότι κάνουμε έρωτα μόνο και μόνο για­τί μας αρέσει, και όχι μόνο για να κάνουμε μωρά, δεν θα βγουν να το πουν σε όλo τον κόσμο;
Μπορείτε να τους πείτε ότι είναι ένα θέμα αυστηρά προσωπικό και ότι δεν θέλετε να το συζητάτε με ανθρώπους έξω από την οικογένεια. Ωστόσο, δεν μπορείτε να είστε βέ­βαιοι ότι δεν θα πάνε να το πουν στους φίλους τους... κι από κει σε όλη τη γειτονιά. Είναι ένας συνακόλουθος κίνδυνος της ανοιχτής στάσης στα θέματα του σεξ.Αυτός ο φόβος έχει εμποδίσει αρκετούς γονείς να μιλή­σουν στα παιδιά τους για το σεξ, και δημιουργεί πρόβλημα,Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι τα παιδιά μου δεν θα γίνουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης;
Όταν συζητάτε μαζί τους και ακούτε όσα σας λένε, τό­σο με τα λόγια τους όσο και με τη συμπεριφορά τους. Επί­σης, όταν δεν δείχνετε ότι σας προκαλούν έκπληξη ή σας σο­κάρουν όσα σας λένε, αφήνοντάς τους έτσι περιθώρια να σας πουν περισσότερα. Δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητείτε όσα σας λένε.Τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν ότι το σώμα τους είναι δικό τους — αποκλειστικά δικό τους. Πρέπει να μάθουν να λένε όχι, αν δεν τους αρέσει να τ’ αγγίζουν ή να τ’ αγκαλιά­ζουν με ορισμένους τρόπους, και να σας λένε αν τύχει να γί­νουν αποδέκτες κάποιας συμπεριφοράς που τους φαίνεται ανάρμοστη ή τα κάνει να νιώθουν άβολα.
Η πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να έχουν άνεση τα παιδιά στη χρήση των λέξεων που αφορούν τα γεννητικά όργανα. Τέλος, τα παιδιά που έχουν ισχυρή αυτοεκτίμηση, το πιθανότερο εί­ναι να αντιδράσουν σε ενδεχόμενη απόπειρα σεξουαλικής εκ­μετάλλευσής τους - υπάρχει, επίσης, μεγαλύτερη πιθανότητα να μιλήσουν αν ποτέ τους συμβεί.
Κείμενο του σεξολόγου ειδικού σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης June Morris. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Θυμάρι για την ευγενική παραχώρηση του υλικού. http://www.boro.gr
διαβαστε περισσοτερα "Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Βασικές απορίες γονέων "

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

8 αποτυχημένοι κανόνες που σου έμαθε η μαμά σου για τη σχέση σου για τους άντρες


8 αποτυχημένοι κανόνες που σου έμαθε η μαμά σου για τη σχέση σου για τους άντρες

8 αποτυχημένοι κανόνες που σου έμαθε η μαμά σου για τη σχέση σου για τους άντρες


1. Μην κοιμηθείς μαζί μέχρι το...(βάλε ένα νούμερο εσύ) ραντεβού. Είτε κάνεις σεξ μαζί του από το πρώτο βράδυ της γνωριμίας σας είτε στους πέντε μήνες ο άντρας πρέπει να σε σεβαστεί το ίδιο. Γιατί όταν μια γυναίκα θέλει να κάνει σεξ και κάνει σεξ δεν πρέπει να χαρακτηριστεί εύκολη.
2. Μην του ζητήσεις εσύ ραντεβού. Έχεις δύο επιλογές. Ή να αφήσεις όλους τους άντρες που δεν σε ενδιαφέρουν να σου ζητούν ραντεβού ή να πάρεις πρωτοβουλία και να το ζητήσεις εσύ από εκείνον που σε ενδιαφέρει. Μην χάνεις τον χρόνο σου.
3. Παίξ'το δύσκολη γιατί αλλιώς θα σε αφήσει. Αν του στείλεις μήνυμα την επόμενη μέρα του πρώτου σας ραντεβού και σε περάσει για την εμμονική Glenn Close στη Μοιραία Σχέση τότε εκείνος είναι λάθος. Είσαι μια ανεξάρτητη γυναίκα που μπορεί να στείλει μήνυμα όταν το νιώσει,
4. Μην τον φιλήσεις στο πρώτο ραντεβού. Αν θες να κάνεις κάτι μαζί του στη πρώτη σας συνάντηση... υπέροχα γιατί αυτό σημαίνει ότι πήγε καλά και σου αρέσει. Στο σπίτι σου ή στο club ένα φιλί είναι το ιδανικό τέλος ενός τέλειου πρώτου ραντεβού.
5. Να περιμένεις να πληρώσει αυτός. Μην το κρίνεις επειδή στο τέταρτο ραντεβού σε άφησε να πληρώσεις το μερίδιό σου. Αφού πλέον βγάζεις τα ίδια χρήματα με εκείνον.
6. Ακόμα και αν δεν σου αρέσει με τηην πρώτη ματιά, μην τον απορρίψεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βολευτείς με κάποιον που δεν σε κάνει να χαμογελάς απλά και μόνο επειδή είναι καλό παιδί και έχει καλή δουλειά.
7. Μην μιλάς για σοβαρά πράγματα μαζί του πολύ νωρίς. Μπορείς να ακολουθήσεις αυτόν τον κανόνα αν θες να περάσεις έξι μήνες με κάποιον τύπο που τελικά δεν θέλει ποτέ να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.
8. Βασίσου πάνω του στο να έχει προφυλακτικά. Μπορείς να σκεφτείς πόσες φορές ο τύπος που ήρθε σπίτι σου δεν είχε προφυλακτικά και είτε προχωρήσετε σε σεξ χωρίς προστασία (μέγα λάθος) είτε ξενενώρεσατε; Απλά έχε στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι σου ένα κουτί για αυτές τις περιπτώσεις.Πηγή: http://www.queen.gr
διαβαστε περισσοτερα "8 αποτυχημένοι κανόνες που σου έμαθε η μαμά σου για τη σχέση σου για τους άντρες "

Ανακαλύφθηκε o... «αδελφός» του Ήλιου

Ανακαλύφθηκε o... «αδελφός» του Ήλιου

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά έναν στενό συγγενή του Ήλιου, έναν «αδελφό» από καιρό χαμένο στο… διάστημα. Πρόκειται για το άστρο HD 162826, σε απόσταση 110 ετών φωτός, στον αστερισμό του Ηρακλή, το οποίο γεννήθηκε, όπως και το δικό μας άστρο, από το ίδιο νέφος αερίων και κοσμικής σκόνης. Η ανακάλυψη έγινε με το τηλεσκόπιο «Χάρλαν Σμιθ» του αμερικανικού Αστεροσκοπείου ΜακΝτόναλντ και θα παρουσιαστεί στο περιοδικό αστροφυσικής "The Astrophysical Journal". Το άστρο που σχεδόν σίγουρα προήλθε από την ίδια «μήτρα» με τον Ήλιο, έχει μάζα 15% μεγαλύτερη. Δεν είναι ορατό με γυμνά μάτια, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα με ένα ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο, αρκετά κοντά στο λαμπρό άστρο Βέγας.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σταδιακά θα καταφέρουν να βρουν και άλλα άστρα από την «οικογένεια» του Ήλιου - κάτι όχι εύκολο, αλλά το οποίο θα βοηθήσει να κατανοηθεί καλύτερα πώς και πού σχηματίστηκε ο Ήλιος μας και πώς το ηλιακό μας σύστημα έγινε φιλόξενο για τη ζωή.
«Θέλουμε να μάθουμε πού γεννηθήκαμε. Αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε σε ποιό μέρος του γαλαξία μας δημιουργήθηκε ο Ήλιος, θα καταλάβουμε καλύτερα το πρώιμο ηλιακό μας σύστημα και γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ», δήλωσε ο Ιβάν Ραμίρεζ.
Επίσης, σύμφωνα με τον Αμερικανό αστρονόμο, υπάρχει «μία μικρή, αλλά όχι μηδαμινή» πιθανότητα τα άλλα άστρα που είναι «συγγενείς» του Ήλιου, να διαθέτουν και αυτά πλανήτες κατάλληλους για την ανάπτυξη ζωής.   Γι’ αυτό, όπως είπε ο επικεφαλής αστρονόμος, αυτοί οι συγκεκριμένοι εξωπλανήτες, που πιθανώς περιφέρονται γύρω από τα «αδέλφια» του Ήλιου, πρέπει να είναι κατ’ εξοχήν στόχοι για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Ο εντοπισμός ενός άστρου συγγενικού με τον Ήλιο είναι μια πολύπλοκη εργασία. Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα πιθανά άστρα, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο για την χημική σύνθεσή τους, όσο και για τις τροχιές τους. Το άστρο HD 162826 ήταν αντικείμενο μελέτης εδώ και περίπου 15 χρόνια, ανάμεσα σε αρκετούς άλλους υποψήφιους «συγγενείς», όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Ο Ήλιος γεννήθηκε πριν από τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια σε ένα αστρικό σμήνος που περιείχε χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες άστρα, τα οποία έκτοτε έχουν διασκορπιστεί σε διαφορετικές «γειτονιές» του γαλαξία μας.   Ελάχιστα, όπως το HD 162826, έχουν μείνει σχετικά κοντά στον Ήλιο, αλλά τα περισσότερα, κινούμενα σε διαφορετικές τροχιές γύρω από το γαλαξιακό κέντρο, έχουν βρεθεί πια πολύ μακριά.
Η νέα αποστολή «Γαία» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που θα μετρήσει τις αποστάσεις και κινήσεις ενός δισεκατομμυρίων άστρων, αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό και άλλων «αδελφών» του Ήλιου μέσα τα επόμενα χρόνια.http://www.real.gr
διαβαστε περισσοτερα "Ανακαλύφθηκε o... «αδελφός» του Ήλιου"

Η θυρεοειδίτιδα του Χασιμότο προτιμά τις γυναίκες. Πώς αντιμετωπίζεται;

Η θυρεοειδίτιδα του Χασιμότο προτιμά τις γυναίκες. Πώς αντιμετωπίζεται;

Η θυρεοειδίτιδα του Xασιμότο έχει την ίδια συχνότητα με τον τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη υποδεικνύοντας μια αυξανόμενη επιρροή περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η υψηλή πρόσληψη ιωδίου, η έλλειψη σεληνίου σε πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και άλλων διατροφικών στοιχείων (σίδηρος, ψευδάργυρος βιταμινών). Διάφοροι άλλοι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί, όπως το στρες, φάρμακα όπως οι ιντερφερόνες, αμιοδαρόνη, ιοί όπως της ηπατίτιδας C.
H ασθένεια παρουσιάζεται πολύ συχνότερα στις γυναίκες και σχετίζεται με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η κακοκήλη, η χρόνια ενεργής ηπατίτιδα B. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν λοιπόν μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση της νόσου, καθώς πυροδοτούν γονιδιακούς τόπους που καθορίζουν τη γενετική προδιάθεση ενός ατόμου, και εκτινάσσουν την εκδήλωση της πάθησης.
Σήμερα, η υπερηχοτομογραφία υψηλής ανάλυσης του θυρεοειδούς σε συνδυασμό με την εξέταση των αντισωμάτων στον ορό του αίματος, έχει υποκαταστήσει την κυτταρολογκή εξέταση στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η ΘΧ είναι μια χρόνια προοδευτική πάθηση του ανοσοποιητικού συστήματος που στοχεύει αποκλειστικά τον θυρεοειδή, για αυτό και η λειτουργία του θυρεοειδούς πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, με μέτρηση στον ορό των επιπέδων της TSH και της ελεύθερης FT4 ή Τ4.Η εξέλιξη συνήθως είναι βραδεία και μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια έως ότου παρουσιασθούν κλινικά συμπτώματα. Οι ασθενείς παραπονούνται για αίσθημα συνεχούς κούρασης, δυσανάλογη με την ημερήσια δραστηριότητα, υπνηλία, ελαφριές έως έντονες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, τάση για αύξηση βάρους, διαταραχές θερμοκρασίας σώματος, τριχόπτωση, ξηροδερμία αλλά και διαταραχές της περιόδου στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Πάντως τα συμπτώματα και η έντασή τους ποικίλλουν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή και εξαρτώνται από την εξέλιξη και τον βαθμό της νόσου.Η φυσική πορεία της ασθένειας είναι μια βραδεία εκφύλιση του θυρεοειδικού παρεγχύματος που οδηγεί στον υποθυρεοειδισμό με έντονα συμπτώματα από την έλλειψη των θυρεοειδικών ορμονών στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως κατάθλιψη, απάθεια, δυσκολίες στην ανάκλιση μνημονιακών στοιχείων. Η απόφαση για αγωγή με θυροξίνη εξαρτάται από τα επίπεδα της TSH, από την κλινική εξέταση και την ηλικία του ασθενούς, και από την παρουσία ή όχι παραγόντων κινδύνου  για καρδιοαγγειακή νόσο. Η δοσολογία είναι ανάλογη με το βάρος του σώματος και την παρουσία ΠΚ. Η χορήγηση θυροξίνης βοηθάει στην αντιμετώπιση της ασθένειας, απομειώνει την ένταση πολλών συμπτωμάτων, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς. Ορισμένοι ασθενείς πάντως εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους.http://www.boro.gr
διαβαστε περισσοτερα "Η θυρεοειδίτιδα του Χασιμότο προτιμά τις γυναίκες. Πώς αντιμετωπίζεται;"

Ποιες είναι οι αναπόφευκτες συγκρούσεις στην οικογένεια;

tsakwmoi

Ποιες είναι οι αναπόφευκτες συγκρούσεις στην οικογένεια;

Είναι πολλές οι φορές που έχω ακούσει τον γιο μου να μου λέει: «δεν με καταλαβαίνεις, δεν με ακούς όταν σου μιλάω, είσαι υπεύθυνη για το πρόβλημα μου, εσύ φταις για ότι έγινε» και άλλα τέτοια.Το διαβάσαμε στις 4moms.gr. 
Όταν βέβαια συμφωνώ ή εγώ ή ο πατέρας του μαζί του, δεν υπάρχει κανένα θέμα και έχουμε μια καλή επικοινωνία. Όμως πόσες είναι οι φορές που συμβαίνει αυτό; Ιδιαίτερα την περίοδο της εφηβείας που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι για τους έφηβους αλλά και για εμάς τους γονείς.  Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι μόνιμο. Το να ταυτίζονται οι απόψεις μας συνεχώς δεν θα ήταν ούτε υγιές, ούτε ώριμο για την μεταξύ μας σχέση. Οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια είναι αναπόφευκτες. Το θέμα που προκύπτει είναι ότι θα πρέπει μέσα απο κάθε σύγκρουση να υπάρχει μια εξέλιξη, μια βελτίωση, ένα θετικό αποτέλεσμα.
Με αυτό τον τρόπο ωριμάζουμε και σαν μέλη μιας οικογένειας αλλά ωριμάζουν και οι μεταξύ μας σχέσεις. Όταν συγκρουόμαστε συνήθως: δεχόμαστε επιθετικότητα ή γινόμαστε εμείς επιθετικοί ή αποφεύγουμε μια κατάσταση ή ψάχνουμε κάποιον να παίξει τον ρόλο του «διαιτητή». Σε καμιά περίπτωση ή σπάνια προσπαθούμε να δούμε ψύχραιμα τις αιτίες μιας σύγκρουσης και να δώσουμε λύση. Επειδή μαγικά δεν γίνονται, η σωστή διαχείριση είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Ο κατάλληλος τόπος και χρόνος. Το να δούμε, να αναλύσουμε, να καταλάβουμε γιατί έγινε κάτι.Να μιλήσουν και οι δυο πλευρές πολιτισμένα, να ακουστούν με προσοχή και ενδιαφέρον.
Τέλος να βρεθεί λύση, να συμφωνηθεί αλλά και να υλοποιηθεί και από τους γονείς και από τους έφηβους. Κλείνω με κάτι που διάβασα και μου άρεσε πολύ γιατί πραγματικά η θεωρία από την πράξη, διαφέρει τόσο πολύ!«Πριν παντρευτώ είχα 6 θεωρίες για το πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί. Σήμερα έχω 6 παιδιά και καμία θεωρία.»http://www.jenny.gr
διαβαστε περισσοτερα "Ποιες είναι οι αναπόφευκτες συγκρούσεις στην οικογένεια; "

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Έρευνα: Με πόσους κάνουν sex γυναίκες και άνδρες σήμερα

Έρευνα: Με πόσους κάνουν sex γυναίκες και άνδρες σήμερα

Έρευνα: Με πόσους κάνουν sex γυναίκες και άνδρες σήμερα

Ερευνητές από το University College London ρίχνουν με μία πρόσφατη μελέτη τους φως σε ένα θέμα που για την πλειοψηφία των ανθρώπων παραμένει ταμπού και συγκεκριμένα τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων ανδρών και γυναικών.Σύμφωνα με νέα ευρήματα, την τελευταία εικοσαετία η σεξουαλική ζωή των γυναικών έχει γίνει πιο τολμηρή και πλέον συνάπτουν σχέσεις με το διπλάσιο αριθμό αντρών.

Οι σεξουαλικοί σύντροφοι σε νούμερα…

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές ζήτησαν από 15.000 ενήλικες εθελοντές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια.Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους, η γυναίκα έχει πλέον 8 συντρόφους κατά τη διάρκεια της ζωής της, συγκριτικά με 4 που είχε τη δεκαετία του '90.Την ίδια ώρα, οι άνδρες φαίνεται να έχουν 12 σύντροφοι κατά μέσο όρο,Παράλληλα, οι γυναίκες φαίνεται πως είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να έχουν μια λεσβιακή εμπειρία σε σχέση με δύο δεκαετίες πριν, ενώ εκείνες που έχουν καλύτερη μόρφωση, τείνουν να είναι πιο περιπετειώδεις.

Η συχνότητα σε νούμερα…

Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των εθελοντών, οι ενήλικες κάνουν σεξ λιγότερο συχνά από ότι πριν από δέκα χρόνια, πιθανώς λόγω της πολυάσχολης καθημερινότητάς τους.

Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, οι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 16 έως 44 κάνουν πλέον σεξ μόνο τρεις φορές το μήνα σε σύγκριση με πέντε στη δεκαετία του 1990, κάτι το οποίο οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι παίρνουν τη δουλειά στο σπίτι τους.«Σε ορισμένους τομείς της σεξουαλικής συμπεριφοράς, έχουμε δει μια μείωση του χάσματος των δύο φύλων, αλλά σε άλλες έχουμε δει τις γυναίκες να προσπερνούν τους άντρες στην ποικιλομορφία της συμπεριφοράς τους. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι αλλαγές είναι πιο έντονες μεταξύ των γυναικών υψηλού μορφωτικού επιπέδου», εξηγεί η καθηγήτρια του London School of Hygiene and Tropical Medicine, Kaye Wellings, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «αξιοσημείωτες» αλλαγές.

Σχολιάζοντας την τάση της εποχής,  που θέλει τους ενήλικες να κάνουν λιγότερο σεξ, η δρ Wellings συμπλήρωσε: «Η δουλειά έρχεται πλέον στα σπίτια μας, δεν υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός. Οι άνθρωποι παίρνουν τα laptop και τα tablet στα κρεβάτια τους. Δουλεύουν πολύ σκληρά και είναι απασχολημένοι».

Η πρώτη φορά σε νούμερα…

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες φαίνεται πως κάνουν σεξ για πρώτη φορά σε αρκετά μικρότερη ηλικία, με το μέσο όρο να κυμαίνεται στα 16, σε αντίθεση με τους σημερινούς εξηντάρηδες που έκαναν σεξ στην ηλικία των 19.Τέλος, οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι όλο και λιγότεροι άνθρωποι συζούν με τους συντρόφους τους, κάτι που σημαίνει λιγότερες πιθανότητες για σεξ.Πηγή: http://www.onmed.gr
διαβαστε περισσοτερα "Έρευνα: Με πόσους κάνουν sex γυναίκες και άνδρες σήμερα"